عکس

سید محمدباقر حکیم

مسجد امام بازار تهران

دعا برای سلامتی و شفای امام

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم