عکس

حیدرعلی جلالی خمینی

مدرسه علوی

دیدار با برخی روحانیون تهرانی

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم