امام در فرانسه

امام در فرانسه

France

مکان:

تاریخ:

امام خمینیهادی غفاریسید علی اکبر محتشمی پورتبعیدنوفل لوشاتو دریافت عکس