از پاننشینیم تا حصول مقصد نهایی!

این جانب با تمام مشکلات و تهدیدات و تضییقات و اهانتها عازم هستم، به خواست خداوند متعال، از پا ننشینم تا حصول مقصد نهایی و جلوگیری از تجاوز به حدود شرع مطاع یا تحصیل عذر در درگاه قادر متعال. و رجای واثق دارم که توفیق حاصل خواهد شد. 14 اردیبهشت 1342

انی ورغم کل المشکلات والتهدیدات والمضایقات، عاقد العزم- بمشیئه الله تعالی- علی مواصله المسیره حتی تحقیق الهدف النهائی والحیلوله دون الاعتداء علی حدود الشرع المطاع، اوحصول ما یعذرنی لدی الباری القادر المتعال، غیر انی علی ثقه باننا سنوفق فی ذلک. ۱۰ ذی الحجه ۱۳۸۲

In spite of all problems, threats, pressures and insults, I am, God willing, determined not to stop until either I attain the ultimate goal and prevent them from encroaching the obligatory law of Islam, or I will have a good excuse in the court of God Almighty. I firmly hope that I will succeed. 4 May 1963

دریافت طرح
اشتراک از پاننشینیم تا حصول مقصد نهایی!
کلیدواژه:
اسلام مکتب قیام و مبارزهروحیه انقلابیامید