نترسیدنترسیداحیاگر مکتباحیاگر مکتببرای عدالتبرای عدالتتا آخر مبارزیم...تا آخر مبارزیم...قیام برای خداقیام برای خدامذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخشتوصیه به کشورهای اسلامیتوصیه به کشورهای اسلامیمبارزه آشتی‌ناپذیرمبارزه آشتی‌ناپذیرچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزی اسلام مکتب قیام و مبارزه صفحه 2