نان جوین بهتر از زندگی در کاخهای بزرگ با دراز بودن دست به طرف دیگران

ما اگر سر سفره نان جوین داشته باشیم، بهتر است تا در [کاخهای‌] بزرگ زندگی کنیم، ولی از آنجا دستمان به طرف دیگران دراز باشد. شرافت این را اقتضا می‌کند. صبح ۱۱ مهر ۱۳۶۰

فلو اننا قنعنا بالخبز المعمول من الشعیر افضل لنا من ان نعیش فی القصور الشاهقه وایدینا ممتده نحو الآخرین لحاجاتنا. هذا ما یقتضیه الشرف. ۴ ذی الحجه ۱۴۰۱

It is better to have barley bread than to live in palaces where you have to put out your hands to others. Honor dictates it. 3 October 1981

دریافت طرح
اشتراک نان جوین بهتر از زندگی در کاخهای بزرگ با دراز بودن دست به طرف دیگران
کلیدواژه:
استقلالساده زیستیرفاه طلبیوابستگی