ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.روحیه خودباوریروحیه خودباوریاعتماد به همت جواناناعتماد به همت جواناناقتصاد، مسئله مهم مااقتصاد، مسئله مهم مااتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیداتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیدبیداری غرب‌زدگانبیداری غرب‌زدگانوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشیدقطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هاما باید خودمان را پیدا کنیمما باید خودمان را پیدا کنیم وابستگی صفحه 2