شیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنند

در خود انسان نیز چنین است که شیطان و نفس امّاره بتدریج از عمل به مکروهات و بعد از آن به صغایر و از آنجا به بالاتر انسان را منحرف می‌کنند. ۱۴ آبان ۱۳۶۲

و بالنسبه للانسان یحدث ذلک ایضاً حیث یعمل الشیطان و النفس الاماره بالسوء علی جر الانسان نحو الانحراف بشکل تدریجی بان یوسوسان له اولًا بالعمل بالمکروهات ثم ارتکاب صغائر الذنوب حتی یصل الی ارتکاب الکبائر و المعاصی الکبیره. ۲۹ محرم ۱۴۰۴

This is true of man. Satan and the tempting self persuade man to carry out venial offenses, then minor sins and later to commit cardinal sins. 5 November 1983

دریافت طرح
اشتراک شیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنند
کلیدواژه:
جوانان، علم و تزکیهنفسشیطانخودسازیهوای نفس