معجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیاسلام را زنده کردیداسلام را زنده کردیدامید من به شما جوانان استامید من به شما جوانان استتهذیب کورکورانهتهذیب کورکورانهبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّداگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... معنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته استمعنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته استهمانطور که درس خواندن برای خدا ثواب و اجر دارد، گاهی وقتها تعطیل درس و اشتغال به یک مطلب مهمی هم ارزنده است پیش خداهمانطور که درس خواندن برای خدا ثواب و اجر دارد، گاهی وقتها تعطیل درس و اشتغال به یک مطلب مهمی هم ارزنده است پیش خدا جوانان، علم و تزکیه صفحه 2