پیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای ملل ستم دیده جهان خواهد بود

پیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان، خصوصاً ملتهای خاورمیانه خواهد بود که چگونه یک ملتی با اتکا به ایدئولوژی انقلابی اسلامی بر قدرتهای عظیم فایق می‌آید. ۱۵ آبان ۱۳۵۷

لاشک ان إنتصار الشعب الإیرانی المسلم یمثل انموذجاً جیداً لکافه شعوب العالم المظلومه، خاصه شعوب الشرق الاوسط، یوضح کیف تسنی لشعب اعتمد الایدیولوجیه الثوریه الإسلامیه، الإنتصار علی القوی العظمی. ۵ ذی الحجه ۱۳۹۸

The victory of the Iranian Muslim nation will undoubtedly set a good example for the world's oppressed nations, particularly the Middle Eastern nations, for it shows how a nation could defeat a major power by relying on an Islamic revolutionary ideology. 6 November 1978

دریافت طرح
اشتراک پیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای ملل ستم دیده جهان خواهد بود
کلیدواژه:
صدور انقلابپیروزی انقلابانقلاب اسلامی ایرانانقلاب اسلامی و نهضت های اسلامی