مجاهدات ایرانمجاهدات ایرانملت مستقلملت مستقلهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدآماده برای شهادتآماده برای شهادتنفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استجشن بزرگترجشن بزرگترنسخه ای از بعثتنسخه ای از بعثتبا امید فعالیت جوانانبا امید فعالیت جوانان انقلاب اسلامی ایران صفحه 2