معنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته است

آنچه بشر را مترقی می‌کند معنویات است. معنویات می‌تواند بشر را سعادتمند کند و آرامش ایجاد کند. مادیات است که بشر را به جان هم انداخته. ۷ بهمن ۱۳۵۷

المعنویات تستطیع ان تسعد البشر، و تقدم لهم الهدوء و الاطمئنان. و المادیات هی التی اوجدت الصراع بین البشر. ۲۸ صفر ۱۳۹۹

What promotes man is spirituality. Spirituality can grant salvation to man and create tranquility for him. It is materialism that has pitted man against man. 27 January 1979

دریافت طرح
اشتراک معنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته است
کلیدواژه:
امام خمینیجوانان، علم و تزکیهمعنویتایمان به خدا