مستضعفین به پا خیزند

امید است مسلمانان محروم و مستضعف جهان با بهره‌گیری از فیوضات وافره این ماه بتوانند خود را از سلطه جهانخواران و ایادی مزدورشان نجات بخشند. ۱ خرداد ۱۳۶۵

نامل ان یتمکن المسلمون المحرومون و المستضعفون فی العالم من إنقاذ انفسهم من قبضه المستعمرین و عملائهم باستثمار الفیوض الجزیله لهذا الشهر الشریف. ۱۲ رمضان ۱۴۰۶

It is hoped that by availing of the blessings of this month, the deprived and downtrodden Muslims of the world could deliver themselves from the dominance of the world-devourers and their mercenaries. 22 May 1986

دریافت طرح
اشتراک مستضعفین به پا خیزند
کلیدواژه:
مواجهه مستضعفان و مستکبراناسلام مکتب قیام و مبارزهرمضانروز جهانی قدس