تلالو شکوه و عظمت

هر چند جنگ و دفاع از حق و میهن، زحمتها و خسارتها دارد و جوانان پرارزش را از ما گرفت. لکن به خواست خدای منّان‌ محتوای پر عظمت و شکوهمندی داشت. این جنگ تحمیلی، شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در پهناور جهان منتشر نمود. ۱۲ فروردین ۱۳۶۱

علی الرغم من ان الحرب و الدفاع عن الحق و الوطن یستدعی بذل الجهود و تقدیم والخسائر و یسلب منا الشباب العظام. إلا إنها تتضمن بإراده الله تعالی امورا عظیمه و مهمه. و منها ان هذه الحرب المفروضه نشرت عظمه الإیمان و الإسلام فی هذا العالم الواسع. ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۲

Although the war and defense of the Truth and the land has caused great pains and losses, has taken our most valuable youths, it had magnificent merits, thanks to the beneficent God. This imposed war spread the majesty and grandeur of faith and Islam over the expanse of the world. 1 April 1982

دریافت طرح
اشتراک تلالو شکوه و عظمت
کلیدواژه:
دفاع مقدسدفاع مقدس و برکات آنعزت