معتقدین به اصول انقلاب اسلامی ما

معتقدین به اصول انقلاب اسلامی ما در سراسر جهان رو به فزونی نهاده است و ما اینها را سرمایه‌های بالقوه انقلاب خود تلقی می‌کنیم و هم آنهایی که با مرکّب خون طومار حمایت از ما را امضا می‌کنند و با سر و جان دعوت انقلاب را لبیک می‌گویند و به یاری خداوند کنترل همه جهان را به دست خواهند گرفت. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

المومنین بمبادئ ثورتنا الإسلامیه فی تزاید مستمر فی مختلف انحاء العالم، و نحن نعتبر کل هولاء الذخیره الکامنه لثورتنا مثلما یوقعون هم طومار دعمنا بدمائهم و یلبون بکل کیانهم دعوه الثوره، و سیتسلموا بعون الله زمام المبادره فی العالم باسره . ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

who believe in the principles of our Islamic revolution, have multiplied in the world and we consider them as strong assets of our own revolution, those who sign the scroll of defending us with the ink of blood and respond to the call of the revolution with all their lives will take control of the entire world with the help of God. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک معتقدین به اصول انقلاب اسلامی ما
کلیدواژه:
اسلام و ظلم ستیزیمبارزهبیداری مسلمینمظلومینآرمان های امامپذیرش قطعنامه 598