عالم فاسد

عالِم فاسد عالَم را متعفن می‌کند؛ در جهنم از تعفن عالِم پناه می‌برند به آتش! و این تعفنْ، تعفّنِ توجه به دنیاست، توجه به مقام است. از این چیزها اجتناب کنید. ۱۱ اسفند ۱۳۵۷

اذا فسد العالم و تعفن فان العالم باسره سیتعفن و ان اهل جهنّم لیفرون من ریح عالم السوء، ان هذا التعفن ناجم عن الاهتمام بالدّنیا و الاهتمام بالمقام لذا فاجتنبوا مثل هذه الامور. ۳ ربیع الثانی ۱۳۹۹

" a corrupt `Alim will putrefy the world" and make it stink; the stench of this `Alim will make the denizens of hell seek refuge in its flames. This stench emanates from the love of this world, of position and the desire to rule. Abstain from such things. March 2, 1979

دریافت طرح
اشتراک عالم فاسد
کلیدواژه:
روحانیتعالمِ فاسد