فاستونی ایرانی

این را کراراً من گفتم. فاستونی را در کارخانه اصفهان می‌بافند، پشتش می‌زنند انگلیسی! برای اینکه تا انگلیسی نباشد بازار هم نمی‌خرد آن را. من و شما هم نمی‌خریم. باید انگلیسی باشد تا بخرید. ۱۴ دی ۱۳۵۸

قد ذکرت هذا مرار وهو انّ قماش الصوف ینسج فی معامل نسیج اصفهان، لکنه یکتب علی حاشیته انه صناعه انجلیزیه، لانه إذا لم یکن القماش انجلیزیاً، فإنّ اسواق القماش ترفضه، ولا یشتریه التجار، حتی انا و انتم لا نشتریه، لاننا لا نشتری القماش إلّا إذا کان انجلیزیاً. ۱۵ صفر ۱۴۰۰

I have told this time and again. The wool is woven in Isfahan. The mark or brand is stamped at its back in English. The reason is that no one buys it if it is not English. Even you and I too do not purchase it unless it should be English. January 4, 1980

دریافت طرح
اشتراک فاستونی ایرانی
کلیدواژه:
استقلالاقتصاد مقاومتیاقتصاد و مشارکت عمومیتولید ملی