تقویت روحی در ادعیه

این دعاهایی که در ماهها هست، خصوصاً، در ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، اینها انسان را همچو تقویت روحی می‌کند و همچو راه را برای انسان باز می‌کند و نور افکن است برای اینکه، این بشر را از این ظلمتها بیرون بیاورد و وارد نور بکند که معجزه‌آساست. به این دعاها عنایت بکنید. ۲۱ تیر ۱۳۵۹

إنّ للادعیه الوارده فی بعض الشّهور و الایام و خصوصاً فی رجب و شعبان و رمضان دور هام فی تقویه النّفوس و تهذیبها و فتح السبل امامه و تنویر و إضاءه الدرب و إخراجه من الظلمات إلی النّور بصوره إعجازیه بحق. إذاً اهتموا بالدّعاء و توسّلوا. ۲۹ شعبان ۱۴۰۰

The supplications of some of the months and days, especially those that pertain to the month of Rajab, Shaban and Ramadan, strengthen the soul miraculously. These supplications open the way for the people. They are the search lights that enable the human being to come out of darkness and into Light. You must pay attention to these supplications. 12 July 1980

دریافت طرح
اشتراک تقویت روحی در ادعیه
کلیدواژه:
عرفانرمضانشعبانادعیه و مناجاتماه رجب