عبرت سایرین

این مشتی که جوانان ما و ارتش ما و پاسداران ما به دهان این مهاجمین زدید، یک عبرتی می‌شود از برای دیگر حکام جور که شاید یک وقت در مغز خودشان این تخیل پیش آمده است که ایران به هم ریخته است و خوب است که ما هم یک هجومی بکنیم. ۱۱ آذر ۱۳۶۰

الضربه التی وجهتموها للمعتدین ایها الشباب فی جیشنا وفی حرسنا وسائر قواتنا المسلحه ستکون عبره للحکام الجائرین الذین قد یخطر ببالهم هذا الوهم بان ایران مضطربه ولاباس بان نهاجمها. ۵ صفر ۱۴۰۲

This blow which you the youths, dealt to the aggressors is a lesson to those who might nurture the notion of creating chaos in Iran. Is it good that we also launch an assault? December 2, 1981

 

دریافت طرح
اشتراک عبرت سایرین
کلیدواژه:
دفاع مقدسسپاه پاسدارانارتشنیروهای مسلحقدرت دفاعی