مجاهدات علمی و فرهنگی روحانیت

مجاهدات علمی و فرهنگی روحانیت بحق از جهاتی افضل از دماء شهیدان است. 3 اسفند 1367

جهادهم[علماء الدّین] العلمی و الثقافی الذی یعتبر التی تعتبر بحق افضل من دماء الشّهداء فی بعض الإبعاد. 15 رجب ۱۴۰۹

Intellectual and cultural struggles of clergy of Islam, are indeed superior to the blood of martyrs in many aspects. February 22, 1989

دریافت طرح
اشتراک مجاهدات علمی و فرهنگی روحانیت
کلیدواژه:
علمای اسلامیروحانیتمنشور روحانیتمبارزه