فرهنگ استعماری در دانشگاه

از زمان امیر کبیر تا حالا دانشگاه داریم، نگذاشتید درست درس بخوانند. فرهنگ ما استعماری است. فرهنگی است که آنها به ما دیکته کردند. نمی‌گذارند جوانهای ما تحصیل کنند و رشد کنیم. دستشان را بردارند، ایرانی کمتر از آنها نیست، ایرانی هم رشد می‌کند. اما شما نمی‌گذارید؛ برای اینکه اگر ما رشد کنیم منافع شما در خطر است. ۲۹ مهر ۱۳۵۷

منذ زمن امیر کبیر ونحن لدینا جامعه، ولکنکم لم تسمحوا للطلبه فی هذه الجامعات ان یدرسوا بصوره صحیحه! فثقافتنا ثقافه استعماریه! لا یسمحون لشبابنا بالدراسه! لا یسمحون لنا بالتطور! فلیرفعوا ایدیهم عنا، فالإیرانی لیس باقل منهم! ولکنکم لا تسمحون لنا بالنمو والتقدم! وإذا ما حققنا النمو فستکون مصالحکم فی خطر! ۱۸ ذی القعده ۱۳۹۸

We have had universities from the time of Amir Kabir. but they have not been allowed to teach properly. Our educational system is an imperialist system. It is a system which they created for us, which they dictated to us. The imperialists do not let our youth become properly educated. They do not let us progress. If they release their hold on us, then the Iranians will make progress like the rest, they are no less capable than anyone else. But they do not let us progress, because if they were to do this then their interests would be jeopardized. October 21, 1978

دریافت طرح
اشتراک فرهنگ استعماری در دانشگاه
کلیدواژه:
فرهنگخودباوریجواناناستعماردانشگاه و دانشگاهیانما میتوانیم