ملت مشکل‌گشاملت مشکل‌گشاروحیه خودباوریروحیه خودباوریما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیموابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشیدقطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هاهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجاحتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکارجوانان مسلح به علمجوانان مسلح به علم خودباوری صفحه 2