سنگر شکست ناپذیر دانشگاه

سلام بر همه قشرهای دانشجو، که مکانهای علمی و مقدس خود را به صورت دژهایی مستحکم و سنگرهای شکست ناپذیر درآورده، و از استقلال و آزادی میهن عزیز خود دفاع نموده؛ و سنگرهای شیطانی را با پشتیبانی ملت بزرگ در هم شکسته؛ و دشمن خونخوار را دفن کردند. 31 شهریور 1358

سلام علی جمیع فئات الطلبه، الذین جعلوا من مراکزهم العلمیه المقدسه قلاعاً حصینه وخنادق جباره لا تقهر، ودافعوا عن استقلال وحریه وطنهم العزیز، وحطموا المتاریس الشیطانیه بدعم من الشعب العظیم، ودفنوا القتله مصاصی الدماء. ۳۰ شوّال ۱۳۹۹

Salutations to all university students, turning their scientific and sacred places into strong castles and unbeatable redoubts and defending their country's independence and freedom, crushing the devilish bunkers with the support of the great nation and burying the bloodthirsty enemy. September 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک سنگر شکست ناپذیر دانشگاه
کلیدواژه:
حوزه و دانشگاهعلمدانشگاه و رسالت آناساتید دانشگاهیدانشجویاندانشگاه و دانشگاهیاندانشگاه اسلامی