اساس فعالیت دانشجویان

باید کوشش در راه علم و به دست آوردن تخصص در رشته‌های مختلفه، اساس فعالیت دانشجویان عزیز باشد؛ که نیازمندی‌های میهن به دست خود آنها برآورده و کشور ما با کوشش شما خودکفا شود. 31 شهریور 1358

علیکم ان تسعوا علی طریق العلم والتخصص فی الفروع المختلفه، وینبغی ان یکون ذلک اساس نشاط وفعالیات الطلاب الاعزاء وذلک لتوفیر احتیاجات البلد وتحقیق الاکتفاء الذاتی. ۳۰ شوّال ۱۳۹۹

The dear students are required to base their activities upon the attainment of knowledge and skills in different fields of study so as to meet the needs of our nation the country would gain autarchy through your hard work. September 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک اساس فعالیت دانشجویان
کلیدواژه:
خودکفاییعلمدانشجویاندانشگاه و دانشگاهیانتخصص