ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.روحیه خودباوریروحیه خودباوریاتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیداتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیدرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجاحتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکاراساس فعالیت دانشجویاناساس فعالیت دانشجویانمغزهای انگلی و استعماریمغزهای انگلی و استعماریمی‌شود به جای نمی‌شودمی‌شود به جای نمی‌شودمهیا باشید برای مصیبتهامهیا باشید برای مصیبتها خودکفایی صفحه 2