تغییرات بنیادی در دروس آموزشی

یکی از مسائل بسیار مهم در تمام دستگاه‌ها، خصوصاً دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها، تغییرات بنیادی در برنامه‌ها، و خصوصاً برنامه‌های تحصیلی، و روش آموزش و پرورش است، که دستگاه فرهنگ ما از غربزدگی و از آموزشهای استعمار نجات یابد. 31 شهریور 1358

إن احدی المسائل الهامه فی جمیع اجهزه الدوله وفی الجامعات والمدارس علی وجه التحدید، تتمثل فی احداث تغییرات اساسیه فی البرامج والمناهج الدراسیه واسالیب التربیه والتعلیم، وذلک لانقاذ جهازنا الثقافی من التغرب والتعالیم الاستعماریه. ۳۰ شوّال ۱۳۹۹

One of the very important issues in all organizations, especially universities and high schools is to introduce fundamental change on programs particularly educational programs and approach, so that we can save our culture from west-Intoxication and colonial trainings. September 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک تغییرات بنیادی در دروس آموزشی
کلیدواژه:
غربزدگیدانش آموزاندانشگاه و انقلاب فرهنگیدانشجویاندانشگاه و دانشگاهیاندانشگاه اسلامیمدارس