اهداف اصلی استعمار

جوانان متعهد در طول تاریخ و خصوص دانشجویان مسلمان که و ترقی و تعالی ملت‌ها مرهون زحمات آنان است. و اینانند که هدف اصلی استعمار و استثمارگران جهانند و هر قطبی در صدد صید آنان است؛ و با صید آنان است که ملتها و کشورها به تباهی و استضعاف کشیده می‌شوند. ۱۲ آبان ۱۳۶۰

الشباب الملتزمون عبرالتاریخ وخاصه الطلاب المسلمون هم الذین یناط الیهم استقلال الشعوب وحریاتها وتقدمها وازدهارها. وهم الذین یستهدفهم المستعمرون والناهبون العالمیون ویحاول کل قطب ان یصطادهم وإن باصطیادهم تنجر البلاد والشعوب إلی الفساد والاستضعاف. ۶ محرم ۱۴۰۲

The independence, freedom and progress of nations depend on efforts of committed youths. They are the main target of the colonists and imperialists of the world. because by hunting them, they can drag nations and countries into destruction and poverty. November 3, 1981

دریافت طرح
اشتراک اهداف اصلی استعمار
کلیدواژه:
جوانانجوانان و وظایفعلمدانشجویاناستعمارمبارزهمبارزه با استکباردانشگاه و دانشگاهیان