دانشگاه و حوزه مغز متفکر جامعه

طلاب علوم دینیه و دانشجویان دانشگاهها دو قطب حساس و دو مغز متفکر جامعه هستند. با وحدت این دو قطب متفکر، کشور عزیز به رشد واقعی و تعالی حقیقی می‌رسد. 31 شهریور 1358

إن المراکز العلمیه والثقافیه القدیمه والجدیده، وطلبه العلوم الدینیه وطلاب الجامعه، قطبان حساسان وعقلان مفکران للمجتمع. باتحاد هذین القطبین المفکرین سیحقق بلدنا العزیز الازدهار الحقیقی والتقدم المنشود۳۰ شوّال ۱۳۹۹

 The theology students and university students constitute two significant poles and two pensive brains of the society. Once these two thoughtful poles are united, the country would reach its real growth, development and perfection. September 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک دانشگاه و حوزه مغز متفکر جامعه
کلیدواژه:
حوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهدانشگاه و رسالت آنروحانیت و مسئولیت‌هادانشگاه و دانشگاهیانپیشرفتوحدت حوزه و دانشگاه