عمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اند

عمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اند؛ اکثر کارخانجات در دست آنها اداره می‌شود: تلویزیون، کارخانه ارج، پپسی کولا. دو هواپیمایی که قرار بود حجّاج را به مکّه ببرند مال اسرائیل بود! امروز حتّی تخم مرغ از اسرائیل وارد می‌کنند. اینها عمّال استعمار هستند. ۲۱ فروردین ۱۳۴۳

عملاء إسرائیل یُمسِکون باقتصاد إیران، وبایدیهم معظم المصانع والتلفزیون ومعمل (ارج) والببسی کولا. ۲۶ ذی القعده ۱۳۸۳

The entire country's economy has been seized by Israeli agents. most of the major factories and enterprises are run by them: the television, the Arj factory, Pepsi Cola, etc. The two passenger planes scheduled to commute hajj pilgrims to Mecca belonged to Israel! Today, even eggs are imported from Israel. These are the agents of imperialism. April ۱۰, ۱۹۶۴

دریافت طرح
اشتراک عمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اند
کلیدواژه:
اقتصاداسرائیلرژیم پهلویاستعماروابستگی اقتصادیجنایات پهلوی