رهبران نهضت

بانوان رشد سیاسی خودشان را اثبات کردند. بانوان، رهبر نهضت ما هستند، ما دنباله آنها هستیم. من شما را به رهبری قبول دارم و خدمتگزار شمایم. خداوند شما را برای اسلام حفظ کند. ۵ اردیبهشت ۱۳۵۸

النساء قد اثبتن وعیهن السیاسی بقیامهن بتوجیه النهضه. النساء هن قائدات نهضتنا، ونحن نتبعهن، إننی اسلّم بقیادتکن وخادم لکُن. حفظکن اللّه للإسلام. ۲۷ جمادی الاول ۱۳۹۹

The women have proven their political maturity. Women are the leaders of our movement; we are their followers. I accept your leadership and am your servant. May God protect you for the sake of Islam. April ۲۵, 1979

دریافت طرح
اشتراک رهبران نهضت
کلیدواژه:
زنان و انقلاب اسلامیپیروزی انقلابزنانانقلاب و عوامل پیروزینقش زنان در نهضتمشارکت زناناسلام و زنان