شیطان باطن خودتان را بشناسید

شیطان باطن خودتان را بشناسید. شیطانهای خارجی را هم بشناسید، تا بتوانید با آنها جهاد کنید. شیطان باطنی انسان خود آدم است، نفسیت انسان، هواهای انسان. اینها جنود شیطانند. تا انسان آن را نشناسد، نمی‌تواند با آن مجاهده بکند. ۲ دی ۱۳۵۸

اعرفوا شیطانکم، اعرفوا الشیطان الداخلیّ والخارجیّ لتستطیعوا جهادهم. فالشیطان الداخلی للإنسان هو نفسه، هواه ورغباته الباطله، هذه شرائح الشیطان فی الإنسان، وجنوده بین جوانحه وإن لم یعرفها یعجز عن مجاهدتها. ۳ صفر ۱۴۰۰

You have to identify the Satans within you. Know your internal Satan. Know the external Satans, as well, so that you could overpower them. Man's internal Satan is himself: man's selfishness and the man's wishes and whims. If you do not recognize these Satans, you may not fight them. December 23, 1979

دریافت طرح
اشتراک شیطان باطن خودتان را بشناسید
کلیدواژه:
اخلاقشیطان