خالی شدن مساجد

مسجدها را من شنیدم خلوت شده است و این تاسف دارد. شما انقلاب اسلامی کردید که اسلام را ترویج کنید، که اسلام و احکام اسلام را پیاده کنید. در اسلام، از نماز هیچ فریضه‌ای بالاتر نیست. چطور نماز را این قدر سستی می‌کنید در آن؟ ۱۴ خرداد ۱۳۵۹

سمعت ان المساجد قد خلت وهذا موسف. قمتم بثوره إسلامیه من اجل تکریس الإسلام فی واقع الحیاه، ومن اجل تطبیق الإسلام واحکامه. لا فریضه اعلی من الصلاه. کیف تتماهلون فی الصلاه إلی هذا الحد؟ ۲۰ رجب ۱۴۰۰

I have heard the mosques are empty. This is a matter of regret. You accomplished an Islamic revolution. You did it to promote Islam and execute the Islamic regulations. There is no religious obligation above the prayers. Why do you neglect to perform prayers? June 5, 1980

دریافت طرح
اشتراک خالی شدن مساجد
کلیدواژه:
اخلاقنمازمساجداحکام شرع