نمازهای جمعه را با شکوه به جا بیاورید

نمازهای جمعه را با شکوه به جا بیاورید و نمازهای غیر جمعه را هم، که شیطانها از نماز می‌ترسند، از مسجد می‌ترسند. 14 خرداد 1359

اقیموا صلوات الجمعه بشکل حاشد، وکذلک الصلوات الاخری، فالشیاطین تهاب الصلاه، تهاب المسجد. ۲۰ رجب ۱۴۰۰

Perform the Friday prayers with due ostentation and ceremony. Likewise, the usual prayers other than the Friday's also perform similarly with much care and attention. Satans fear the mosques. They fear the prayer. June 5, 1980

دریافت طرح
اشتراک نمازهای جمعه را با شکوه به جا بیاورید
کلیدواژه:
اخلاقنماز جمعهنمازمساجداحکام شرع