نماز پشتوانه ملت است

نماز پشتوانه ملت است. 14 خرداد 1359

الصلاه دعامه الشعب. ۲۰ رجب ۱۴۰۰

Prayers are the backbone of the nation. June 5, 1980

دریافت طرح
اشتراک نماز پشتوانه ملت است
کلیدواژه:
اخلاقنماز