احتیاج به دشمن جنایتکار

این احتیاجِ به دشمن؛ تلخترین چیزی است که در ذایقه انسان باید باشد که‌ پیش دشمنش، که در طول تاریخ به ما خیانت کرده است، جنایت کرده است، حالا ما محتاج به او باشیم در ارزاقمان. باید ملت ما عارش بیاید که به آمریکا بگوید گندم به ما بده، خودش باید دنبال کار خودش باشد، خودش باید قیام کند و حوایج خودش را برآورد. ۱۱ آبان ۱۳۵۸

من اکثر الاشیاء مراره عند الإنسان ان یعیش الحاجه إلی عدوه ان یعیش الاحتیاج إلی عدوه، فیمد یده طالباً القمح والخبز ومقومات الحیاه ممن ارتکب بحقه انواع الجرائم وقضی علی کل ما عنده، فهذا حقاً من اکثر الامور مراره عند الإنسان. لذا علی شعبنا ان یشعر فیها بالعار من ان یطلب قمحه او مستشاریه من امریکا وامثالها. علیه ان ینهض بنفسه ویسعی لإنجاز اعماله وتامین احتیاجاته بنفسه. ۱۱ ذی الحجه ۱۳۹۹

Need to enemy should be taken as the bitterest thing ruining man's palate. This should be the bitterst thing for man's palate to stretch one's hands before one's enemy who has ruined everything belonging to us and beg for food. Our people should undergo change and feel ashamed of begging the US for wheat and advisor. People should rise up and meet their needs. November 2, 1979

دریافت طرح
اشتراک احتیاج به دشمن جنایتکار
کلیدواژه:
خودکفاییخودباوریمذاکره با آمریکاآمریکاما میتوانیمدشمن