قدر خود را می‌دانیم؟

خدای تعالی با اسم جامع خود بر حضرات تجلی کرد در آیینه انسان خودنمایی کرد که «همانا خدا آدم را به صورت خود آفرید.» پس انسان است اسم اعظم الهی و سایه بلند او و خلیفه خدا در همه عوالم و خدای تعالی با فیض اقدس و ظل ارفعش تجلی کرد.

شرح دعای سحر، صفحه ۱۶۷

دریافت طرح
اشتراک قدر خود را می‌دانیم؟
کلیدواژه:
عرفانصفات خداشرح دعای سحرذکر خدااسماءالله