دیدار یار حاصل سر نهان ماستدیدار یار حاصل سر نهان ماستاز خدا غافل نشویداز خدا غافل نشویدقدر خود را می‌دانیم؟قدر خود را می‌دانیم؟کلیدهای آسمانکلیدهای آسمانفرض کن، جهانی را بی اوفرض کن، جهانی را بی اوحاضر دیدن خدا در همه جاحاضر دیدن خدا در همه جاآتش فروزان نفسآتش فروزان نفسیاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده استرسیدن به خدا عامل اطمینان قلوبرسیدن به خدا عامل اطمینان قلوب عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی