دل، یک‌دله کن

دعا به زبان قال و به گفتار اگر مطابق با لسان استعداد باشد و آنچه زبان می‏گوید بر خلاف آنچه دل می‌گوید نباشد و گفتار با حال مباین نباشد مستجاب خواهد شد.

شرح دعای سحر، صفحه ۱۷۵

دریافت طرح
اشتراک دل، یک‌دله کن
کلیدواژه:
عرفانشرح دعای سحردعا