اهتمام به دعااهتمام به دعادل، یک‌دله کندل، یک‌دله کنخم ابروی کجتخم ابروی کجتبندگان ضعیفبندگان ضعیف عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی