ذخایر اسلام

شما ذخیره اسلام هستید. شما جوانها هستید که ذخایر این ملت هستید. ۱۸ تیر ۱۳۵۸

انتم ایها الشباب ذخرا للإسلام، انتم ایها الشباب ذخر هذا الشعب. ۱۴ شعبان ۱۳۹۹

You are the resources of Islam. You youth are the resources of this nation. July 9, 1979

دریافت طرح
اشتراک ذخایر اسلام
کلیدواژه:
تکلیفجوانانانقلاب اسلامی و تحول جوانانامید