آسیبی به شما نخواهد رسید

تحولی که در این کشور پیدا شد به برکت تاییدات الهی، و جوان‌های ما را نجات داد، و تا این وضع موجود است، هیچ آسیبی به شما نخواهد رسید. ۱ شهریور ۱۳۶۲

هذا التحول والتغیر العظیم حدث فی بلادنا بفضل العنایه الالهیه، وانقذ شبابنا من الضلال والانحراف، ما دام هذا التحول باقٍ ومستمر، فلن یصیبکم ولن یصیب هذا الشعب ای ضرر. ۱۴ ذی القعده ۱۴۰۳

The development that took place in this country thanks to the divine favors saved our youths. As long as this situation exists and present situation persists, no harm will come to our country. August 23, 1983

دریافت طرح
اشتراک آسیبی به شما نخواهد رسید
کلیدواژه:
جوانانجوانان پس از انقلابانقلاب اسلامی و تحول جوانانتحول روحی جوانان