منطق مقاومت

ما با منطق قوی داریم صحبت می‌کنیم. تفنگ می‌خواهند بکِشند، ما هم تا آخر جانمان می‌زنیم. محاصره اقتصادی می‌کنند، ما هم می‌توانیم مقاومت کنیم. ۱۶ آذر ۱۳۵۸

إننا نتکلم بمنطق قوی. إذا ارادوا القتل بالبنادق فإننا مستعدون للدفاع والتضحیه بارواحنا. إذا ارادوا فرض حظر اقتصادی فإننا سنقاوم. ۱۷ محرّم ۱۴۰۰

We use our logic when we talk. They want to kill us, but we will defend to the last moment. They want to use economic sanctions against us; then we will tolerate. December ۷, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک منطق مقاومت
کلیدواژه:
مقاومتتحریم اقتصادیتحریم ظالمانه