ملت بی‌باکملت بی‌باکمنطق مقاومتمنطق مقاومتما از آمریکا و حصر اقتصادی‌ هیچ باکی نداریمما از آمریکا و حصر اقتصادی‌ هیچ باکی نداریمما از محاصره اقتصادی باکی نداریمما از محاصره اقتصادی باکی نداریمایران دستش را پیش آمریکا انشاالله تا ابد دراز نمی کند، ولو اینکه فانی بشودایران دستش را پیش آمریکا انشاالله تا ابد دراز نمی کند، ولو اینکه فانی بشوداگر اقتصادمان تابع خارج باشد، تحریممان کنند، باید تسلیم آنها بشویماگر اقتصادمان تابع خارج باشد، تحریممان کنند، باید تسلیم آنها بشویمممکن است ۱۰‌سال زحمت و گرفتاری داشته باشیم اما دیگر دست دراز نمی‌کنیمممکن است ۱۰‌سال زحمت و گرفتاری داشته باشیم اما دیگر دست دراز نمی‌کنیمامضای قانون "داماتو" توسط کلینتون جهت تشدید تحریم‌های اقتصادیامضای قانون "داماتو" توسط کلینتون جهت تشدید تحریم‌های اقتصادی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی