مجلس مردمی

مجلس مردمی می‌تواند به فکر محرومین باشد و مجلس دیروز نمی‌توانست که به فکر محرومین باشد برای اینکه محروم تویش نبود. اما امروز مجلس، مجلسی است که محرومیت کشیده‌اند، و در آنها از اشراف و اعیان وجود ندارد. یک همچو مجلسی می‌تواند خدمت کند به این کشور. 11 مرداد 1362

المجلس الیوم مجلس الشعب ولهذا لن یهمل المحرومین وسیفکر باوضاعهم، فی حین ان المجالس السابقه لم تکن تفکر بوضع المحرومین، لانه لم یکن فیها محروم اصلًا وعلی فرض وجودهم فهم اقلیه، لا یمکنهم فعل شی‏ء. اما المجلس الیوم، فهو مجلس ذاق نوابه الحرمان ویعرفون مرارته، ولیس فیه مکانٌ للارستقراطیین‏ والمرفهین. فهکذا مجلس یمکنه ان یخدم البلاد. ۲۲ شوال ۱۴۰۳

popular Parliament, it can think of the deprived. The Parliaments in the past could not think of the deprived because there were no deprived members among them. If there were, there were only one or two who could do nothing. Today, however, Parliament is the one whose deputies have suffered deprivation. There is none of those aristocrats and nobles and their likes among them. Although some devious ones are among them, there is no news of those aristocrats and nobles. Such a Parliament can serve this country. 2 August 1983

دریافت طرح
اشتراک مجلس مردمی
کلیدواژه:
محرومینمجلس شورای اسلامیاسلام مستضعفان و محروماناشرافیتاشرافی گریخدمت به محرومین