نوجوانان عزیزنوجوانان عزیزحکم اعدام شیخحکم اعدام شیختهذیب نفس با خودسری نمی‌شود!تهذیب نفس با خودسری نمی‌شود!تربیت را از خود و خانواده باید شروع کردتربیت را از خود و خانواده باید شروع کردتهذیب کورکورانهتهذیب کورکورانهتوجه نفس به مادیاتتوجه نفس به مادیاتسرمنشا همه کمالاتسرمنشا همه کمالاتتهذیب نفس وعاظتهذیب نفس وعاظرضای خدا در مواعظرضای خدا در مواعظ تزکیه نفس صفحه 2