تن به ذلت نمی دهیم

گویندگان و روشنفکران و متفکران و دانشگاهیان و دانشمندان، همه توان خود را صرف قطع امید دشمن اصلی ما امریکا کنند که با سلطه دشمن قدرتمند، برای هیچ یک چیزی باقی نخواهد. ۱۲ فروردین ۱۳۵۹

لیکرّس الخطباء والمثقفون والمفکرون والجامعیون والعلماء کل قدراتهم لقطع آمال عدونا الاصلی امریکا، فاذا تسلط العدو المقتدر فلن یُبق لاحدٍ شیئاً ابداً. ۱۵ جمادی الاولی ۱۴۰۰ ه- ق‏

The thinkers, orators, academic personalities, and scholars should exert their abilities to disappoint the enemy totally- particularly our enemy America. April ۱, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک تن به ذلت نمی دهیم
کلیدواژه:
روشنفکرانآمریکاامیددانشگاه و دانشگاهیانرابطه با آمریکا