بیدار بشوند جوانهای مابیدار بشوند جوانهای ماآماده برای شهادتآماده برای شهادتراس اهدافراس اهداففرزندان ایرانفرزندان ایرانانتظار اسلام از جوانانانتظار اسلام از جوانانپیشروی جوانان برومندپیشروی جوانان برومندبیداری غرب‌زدگانبیداری غرب‌زدگاناز اختلاف بپرهیزیداز اختلاف بپرهیزیدروسفیدی اسلامروسفیدی اسلام جوانان و بصیرت صفحه 2