روز حساب

امروز که جمهوری اسلامی است، و به اسم اسلام هر کسی الآن مشغول یک کاری هست، امروز چنانچه یک خطایی واقع بشود، یک اشتباهاتی واقع بشود، یا خدای نخواسته یک عمدی واقع بشود، امروز پای اسلام حساب می‌شود.
26 آبان 1358

دریافت طرح
اشتراک روز حساب
کلیدواژه:
اسلامجمهوری اسلامی