اقتصاد، مسئله مهم ما

یکی از مسائل مهم ما مسئله اقتصاد است. ما باید سعی کنیم که از حیث اقتصاد، قوی و بدون وابستگی باشیم.
17 مهر 1361

دریافت طرح
اشتراک اقتصاد، مسئله مهم ما
کلیدواژه:
اقتصاداقتصاد مقاومتیوابستگیوابستگی اقتصادی