بیدار بشوند جوانهای ما

بیدار بشوند جوانهای ما. توجه داشته باشند به اینکه امریکا با سرنیزه نمی‌آید به میدان شما. با قلم می‌آید به میدان شما. با قوای انتظامی نمی‌آید به اینجا. با آن اشخاصی که دارد و دارد این امور را می‌گرداند به دست آنها، با آنها می‌آید به میدان ما. اینها را باید توجه به آن داشته باشید. آلت دست واقع نشوید. ۱۶ آبان ۱۳۵۸

اصحوا ایها الشباب، امریکا لن تحاربکم بالسیف ولکنها ستحاربکم بالقلم، امریکا لن تهجم علینا بالقوه العسکریه ولکنها ستاتی بمساعده اولئک الذین جندتهم لصالحها، کونوا علی حذر من الاعیبهم. ۱۶ ذی الحجه ۱۳۹۹

Our young must become enlightened. Be vigilant that the U. S. comes to battlefield with pen not point of spear. The U. S. comes forward with the help of its stooges, not military forces. Be careful of these facts. Do not be a puppet in their hands. November ۷, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک بیدار بشوند جوانهای ما
کلیدواژه:
بیداری مسلمینجوانانجوانان پس از انقلابجوانان و وظایفجوانان و بصیرتآمریکا